จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รายงานข้อมูลเส้นทางที่มีการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัด