จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา