จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA)