จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2564