จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2564