จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564