จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565