จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565