จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง มาตรการคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) และ (ฉบับที่ 17)