จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้ง 2/2565