จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564