จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง มติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่่ 3/2565