จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช