จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง พิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564