จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง พิธีคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช