จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี)