จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565