จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565