จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11