จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย