จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (online training) และการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning)