จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประกาศ ก.ศป. เรื่องการขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด