จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด