จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประกาศการใช้บังคับสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร