จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมี หนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 3