จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565