จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และปรับปรุงข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)