จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง งดการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2564