จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2564