จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)