จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID-19)