จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อปรึกษาหารือโดยขอให้แจ้งผลการดำเนินการให้ชัดเจน