จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed otcpus)