จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อเผยแพร่ผลงานภายใต้ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบจับคู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่