จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2564