จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภาค 1