จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “Thailand’s Digital Government Strategies: Revisiting the Past and Reshaping the Future”