จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0