จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง