จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี