จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Thailand Digital Government Summit) หัวข้อ “เสริมทักษะดิจิทัลภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์”