จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ