จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นกรรมาธิการ