จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับมอบนโยบายกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)