จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)