จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565