จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนฯ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570