จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565