จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2564