จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ครั้งที่ 1/2564